Nieuwe akte in zaak-Kourtit/Nijkamp: wachten op een statement

Eerder dit jaar stelde ik op dit blog vast dat het College van Bestuur van de Vrije Universiteit in een lastig parket was beland door een aanvechtbaar advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Dat advies leek haaks te staan op de gangbare regels voor plagiaat.

Een VU-commissie had geoordeeld dat sprake was van plagiaat in een artikel van Karima Kourtit, Peter Nijkamp, Evelien van Leeuwen en Frank Bruinsma. De auteurs hadden een fors aantal zinsneden overgenomen van andere wetenschappers, zonder aanhalingstekens en zonder verwijzingen naar de herkomst van die zinnen. Wel gaven de auteurs de gebruikte bronnen weer in een lijst aan het eind van het artikel. Kourtit en Nijkamp noemden dit een “collectief referentiesysteem”, dat was gehanteerd vanwege de leesbaarheid.

De Tilburgse hoogleraar Harrie Verbon veegde de vloer aan met het LOWI-advies, dat volgens hem in Nederland de weg vrijmaakte “voor het ongestraft plagiëren van andermans werk”.

Het College van Bestuur bleek ook moeite te hebben met het LOWI-advies en zocht een compromis. De VU zag af van de sanctie om het artikel te laten terugtrekken, maar besloot “de coauteurs te verzoeken om in een (door hen allen gezamenlijk dan wel individueel) ondertekend statement te verklaren dat zij in het vervolg geen gebruik meer zullen maken van een collectief referentiesysteem bij het verwijzen naar werk of gedachtengoed van anderen, maar dat zij hiertoe een methode zullen hanteren waaruit voor iedere lezer duidelijk is aan wie de tekst of het gedachtengoed toebehoort”.

De termijn waarbinnen het bestuur dit statement had moeten ontvangen is intussen verstreken. De auteurs Bruinsma en Van Leeuwen hebben laten weten dat zij een collectief referentiesysteem afkeuren. Zij hadden zich eerder ook neergelegd bij het aanvankelijke oordeel van de VU-commissie en hadden zich niet gevoegd in het beroep van Kourtit en Nijkamp bij het LOWI.

Hebben Kourtit en Nijkamp het statement ook ondertekend? Op die vraag komt desgevraagd geen antwoord. Een woordvoerder van de VU laat weten: “Niet alle co-auteurs hebben aan dit verzoek voldaan. Omdat niet alle co-auteurs nog een aanstelling bij de VU hebben, zijn de mogelijkheden van de VU om hen aan het verzoek te laten voldoen, beperkt.”

Kourtit is tegenwoordig postdoc bij het Royal Institute of Technology (KTH) in Stockholm; Nijkamp is met pensioen.

Geef een reactie